Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
powrót do spisu
WZÓR


----------------- ,-----------
(miejscowość , data)
Do
Sądu Rejonowego
w ---------------------- 1
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: małoletni ---------- ------------------
zam. ----------------------------------

reprezentowany przez matkę ------------- --------------------
zam. ----------------------------

Pozwany: ------------- ----------------------
zam. -----------------------------

Wartość przedmiotu sporu : (wysokość alimentów) ..... zł 2


Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa 3

W imieniu małoletniego ---------- ---------------- wnoszę o:


1. zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko pozwanego) na rzecz małoletniego powoda (imię i nazwisko powoda) alimentów w kwocie po (kwota) zł miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne poczynając od dnia (dzień, miesiąc, rok) do dnia (dzień, miesiąc, rok) - tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk (imię i nazwisko matki) - matki małoletniego powoda, jako jego ustawowego przedstawiciela,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
3. Równocześnie wnoszę o:
   - zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego (imię i nazwisko pozwanego) do uiszczania małoletniemu powodowi (imię i nazwisko powoda) po (kwota) zł miesięcznie do ukończenia sporu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk (imię i nazwisko matki) - matki powoda, jako jego ustawowej przedstawicielki,
   - rozpoznanie sprawy również w nieobecności przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda,
   - wezwanie na rozprawę świadków:
    a/ (imię i nazwisko), zam. w (miasto), ul. (adres domowy)
    b/ (imię i nazwisko), zam. w (miasto), ul. (adres domowy) .


Uzasadnienie
Małoletni powód urodził się w dniu (data urodzenia) r. w (miejsce urodzenia). Jest on synem (imię i nazwisko matki) i pozwanego (imię i nazwisko pozwanego). Pozwany uznał syna przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w (miasto) w dniu (data) r.
Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego powoda.
Bezpośrednio po uznaniu dziecka pozwany oświadczył matce powoda, że wprawdzie uznał powoda, to jednak nie będzie łożyć alimentów na jego rzecz.
(...dalsze uzasadnienie...)


Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda jest niezbędne po (kwota) zł miesięcznie. Małoletni powód nie ma żadnego majątku.
(dalszy opis sytuacji osobistej i majątkowej matki i dziecka)
Dowód (przykłady dowodów):
  - orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej,
  - odcinek rentowy,
  - przesłuchanie matki powoda i pozwanego.
Pozwany - (opis sytuacji majątkowej i osobistej pozwanego, m.in. zarobków, standardu życia, stanu cywilnego)
Dowód:
  - zeznanie świadka
  - przesłuchanie matki powoda i pozwanego.


Wobec powyższego żądanie powoda jest uzasadnione. Zdaniem strony powodowej jest również uzasadniony wniosek o zabezpieczenie powództwa - a to wobec tego, że roszczenie powoda zostało tu uwiarygodnione.


Załączniki:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej powódki,
2. orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej,
3. odcinek rentowy za miesiąc r.,
4. odpis pozwu i kserokopie załączników.
5. (inne dołączone dokumenty będące dowodami w sprawie)

 

Imię i nazwisko
podpis powoda

 

Komentarz:
1. Powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej [ art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego ].
2. Zgodnie z art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.
3. Obowiązek alimentacyjny regulują przepisy art. 128 - 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast o treści pozwu stanowi art. 126 i następne Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Pozew o alimenty jest zwolniony od kosztów sądowych na podstawie art. 111 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego.