Pozew o separację
powrót do spisu
WZÓR

Katowice, dnia .......... r.


Do
Sądu Okręgowego
 Wydział Cywilny
w Katowicach


Powódka: .........., ..........,
Katowice, (..........) ul. ..........

Pozwany: .........., ..........,
Katowice, (..........) ul. ..........

 

Pozew
o separację

W imieniu własnym wnoszę o:

1. orzeczenie separacji powódki .......... z pozwanym .........., którzy rozwiązanie małżeństwa powódki .......... z pozwanym .......... zawartego w dniu .......... r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach i wpisanego do Księgi małżeństw pod numerem .......... - z winy pozwanego,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,
3. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron - .........., urodzoną w dniu ..........r. w Warszawie powódce, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron .......... renty alimentacyjnej w kwocie po .......... zł miesięcznie, płatnej do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej renty, do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka.

Ponadto wnoszę o:

5. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego, nakazującego pozwanemu płacenie do rąk powódki kwoty ..........zł miesięcznie tytułem renty alimentacyjnej dla małoletniego dziecka stron .........., płatnej do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej renty, do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka,
6. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania niniejszego procesu, położonego w Katowicach, przy ul. .........., składającego się z dwóch pokoi, w ten sposób, że pozwanemu przyznaje się jeden pokój o powierzchni 14 m2, położony na wprost kuchni , natomiast powódce wraz z dzieckiem przyznaje się pozostałe pokój o powierzchni 20 m2 ; ze wspólnych części mieszkania, tj. łazienki, kuchni, korytarza oraz piwnicy strony korzystać będą wspólnie.

 

Uzasadnienie:

1. Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach .......... r.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

a) Umów majątkowych strony nie zawierały.

Dowód: przesłuchanie stron.

b) Z małżeństwa stron urodziło się jedno dziecko - .........., urodzony .......... r. w Katowicach

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

2. Małżeństwo stron układało się przeciętnie. W .......... r. pozwany, po powrocie z wyjazdu służbowego do Szczecina oświadczył powódce, że nie zamierza z nią dalej współżyć ani prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Przeniósł się też ze wspólnej sypialni stron do osobnego pokoju i dom zaczął traktować jak hotel. Stracił zainteresowanie wychowaniem syna. Nadto pozwany zaczął regularnie wyjeżdżać poza .......... na okresy kilkudniowe. Powódka wiąże zachowanie się pozwanego z tym, że w czasie pobytu w Szczecinie poznał i związał się uczuciowo z inną kobietą. Stan taki trwa do dnia dzisiejszego.

Dowód: 1. trzy listy .......... do pozwanego,
2. .........., Katowice, (..........) ul. ..........
3. .........., Katowice, (..........) ul. ..........,
4. przesłuchanie stron.

Powódka wykazała powyżej, że między stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia, co zgodnie z przepisem art. 611 § 1 KRO uzasadnia żądanie orzeczenia separacji.
Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniego syna stron, bowiem nie zmieni on aktualnie istniejącej sytuacji dziecka.

Dowód:
1. opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o zażądanie której wnosi się,
2. wywiad kuratora sądowego o przeprowadzenie którego wnosi się,
3. przesłuchanie stron.

Powódka domaga się orzeczenia separacji z winy pozwanego w oparciu o przepis art. 57 § 1 KRO w związku z art. 613 § 1 KRO.

3. Uzasadnione jest także roszczenie powódki o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron.
Pozwany nie zajmuje się od dwóch lat w ogóle dzieckiem i cała troska o wychowanie i utrzymanie dziecka spoczywa na barkach powódki, do której dziecko jest bardzo przywiązane i darzy ją miłością.

Dowód:
1. opinia jak wyżej,
2. wywiad jak wyżej,
3. przesłuchanie stron.

Podstawę prawną powyższego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z art. 613 § 1 KRO.

4. Powódka wnosi również o zasądzenie od pozwanego na rzecz syna stron renty alimentacyjnej w kwocie po .......... zł miesięcznie, płatnej w terminach i w sposób opisany w pkt 4. 

Pozwany jest pracownikiem hurtowi sprzętu AGD  i osiąga ponad przeciętne  dochody. Natomiast powódka pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie .......... zł.

Dowód:
1. zaświadczenie o zarobkach powódki,
2. informacja o dochodach pozwanego, o zażądanie której z Urzędu Skarbowego w Katowicach, przy ul. ............. wnosi się.

Żądana kwota alimentów dla dziecka stron jest proporcjonalna do możliwości zarobkowych pozwanego oraz do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.
Podstawę prawną tego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z przepisem art. 613 § 1 KRO w związku z art. 135 § 1 KRO. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka przez pozwaną w znacznym stopniu wyczerpuje się w jej osobistych staraniach o jego utrzymanie i wychowanie (art. 135 § 2 KRO).

5. Nadto powódka wnosi o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w sposób opisany w pkt 5 pozwu.

Od ......... r. do dnia dzisiejszego, pozwany przekazuje powódce na utrzymanie dziecka kwotę .... zł miesięcznie, co przy zarobkach powódki oraz usprawiedliwionych potrzebach dziecka jest niewystarczające.
Podstawę prawną wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 730 § 2 KPC w związku z art. 753 § 1 i § 3 KPC

6. Żądanie ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania stron jest zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Dowód: przesłuchanie stron.

Powyższe żądanie znajduje oparcie w treści przepisu art. 58 § 2 KRO w związku  z art. 613 § 1 KRO.

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

 

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
3. zaświadczenie o zarobkach powódki
4. odpis pozwu i załączników